Polityka prywatności

DATA WYDANIA 20.10.2021 (WERSJA AKTUALNA)
1. Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez NETCABLE SP. Z O.O. SP.K. 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETCABLE SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą UL. JANA MATEJKI 2B/5, 59-220 LEGNICA. 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „RODO”. 
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KORESPONDENCJI E-MAIL
1. Przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
2. Przetwarzane są dane osobowe przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej w tym m.in.: imię i nazwisko oraz adres e-mail. 
3. Odbiorcami danych osobowych są adresaci korespondencji e-mail. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja. W przypadku korespondencji przekładającej się na dalszą współpracę dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe. 
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (CV, LISTY MOTYWACYJNE)
1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w celu rekrutacji do pracy w spółce. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą serwisu wspomagającego rekrutację np. pracuj.pl. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania nam oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub przez jeden rok od złożenia aplikacji (jeżeli aplikant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do „przyszłych rekrutacji”). 
4. Podanie danych osobowych nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH NA UMOWACH, FAKTURACH I INNYCH DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH
1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze(prowadzenie dokumentacji księgowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO. 
2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczone na fakturach i innych dokumentach księgowych. 
3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe. W przypadku umowy przez okres jej trwania. 
6. Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495), a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 
2. Przetwarzane są następujące dane: wizerunek osób na terenie objętym monitoringiem. 
3. Dane osobowe mogą być ujawnione odpowiednim służbom w przypadku zarejestrowania przestępstwa lub uszkodzenia mienia. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
5. Dane przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ADMINISTRATORA
1. Przetwarzanie odbywa się w celu utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO za pośrednictwem portali społecznościowych jak facebook oraz instagram. 
2. Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach. 
3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne. 
5. Dane będą przechowywane przez okres, w którym użytkownik będzie śledził administratora bądź do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja prowadzona za pomocą portalu. 
6. Podanie danych jest dobrowolne. 

PLIKI COOKIES W SERWISIE WWW.NETCABLE.COM.PL
 1. Jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów biznesowych w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika także na innych stronach internetowych. Ci reklamodawcy i partnerzy biznesowi to nasi Zaufani Partnerzy, patrz pkt 5.5. Zaufani Partnerzy chcą mieć dostęp do Twoich danych, by móc zaoferować Ci na innych stronach internetowych naszą ofertę, którą możesz być zainteresowany, Twoje dane posłużą także do analizy, by móc zaprezentować takie oferty osobom podobnym do Ciebie. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do następujących celów:
        a. Targetowania Użytkowników, czyli ich selekcji przez Administrator albo Zaufanych Partnerów w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą usług lub/i produktów oferowanych Administratora i przekierowywania ich na stronę internetową Administratora, 
        ​ b. Retargetowania Użytkowników, czyli emisja reklamy Administratora tylko tym Użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (Serwis). 
2. Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, które mogą być łączone z danymi osobowymi np. danymi podawanymi w formularzu kontaktowym w Serwisie. 
3. Administrator informuje, że pliki cookies wykorzystywane są, poza celami wskazanymi powyżej, w następujących celach:
         a. Dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. 
        ​ b. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
        ​ c. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania. 
        ​ d. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych. 
        ​ e. Wyświetlania reklam Administratora także na innych stronach internetowych poza Serwisem. 
4. Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
        a. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 
        ​ b. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
5. Informujemy, że w ramach Serwisu – ze względu na cel zastosowania - stosowane są następujące typy plików cookies:
        a. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. 
        ​ b. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. 
        ​ c. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
        ​ d. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik. 
        ​ e. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies). 
 6. Administrator wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. 
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez następujących producentów przeglądarek internetowych:
         a. Firefox (Mozilla) - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
        ​ b. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
        ​ c. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
        ​ d. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
        ​ e. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 
        ​ f. Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
8. Gdyby któryś z powyższych linków nie działał np. producent przeglądarki przeniósł informacje o cookies na inną podstronę zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć stosowne informacje np. wpisując „Safari czyszczenie cookies”. 
9. Administrator informuje, że stosowanie przez Ciebie ograniczeń w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 

PODSUMOWANIE
1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniem osób trzecich. 
2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie. 
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.